×

Những Câu Hỏi Nên Hỏi Nhà Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh

Ngày đăng: 19/07/2023 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 19/07/2023

cac-cau-hoi-nen-hoi-nha-tuyen-dung-bang-tieng-anh

Trong buổi phỏng vấn, một khía cạnh quan trọng mà rất nhiều ứng viên bỏ qua chính là sức mạnh của việc đặt những câu hỏi tinh tế và phù hợp với nhà tuyển dụng. Đặt câu hỏi trong buổi phỏng vấn không chỉ thể hiện sự quan tâm thực sự của bạn đối với vị trí mà còn cung cấp cho bạn những hiểu biết giá trị về văn hóa công ty, trách nhiệm công việc, cơ hội phát triển, v.v. Trong bài viết này, Glints sẽ cùng bạn tìm hiểu những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh để để lại ấn tượng lâu dài và đưa ra các quyết định nghề nghiệp sáng suốt.

Tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Trước khi tìm hiểu những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh, hãy cùng Glints sơ lược về tầm quan trọng của vấn đề này. 

Trong một cuộc phỏng vấn việc làm, bạn không nên bỏ qua tầm quan trọng của việc đặt những câu hỏi phù hợp và sâu sắc dành cho các nhà tuyển dụng tiềm năng. Nó không chỉ thể hiện sự quan tâm của bạn đối với vị trí và công ty mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về vai trò, môi trường làm việc và triển vọng phát triển. 

Đặt đúng câu hỏi có thể khiến bạn trở nên khác biệt so với các ứng viên khác và để lại ấn tượng tích cực, lâu dài với nhà tuyển dụng. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá mười câu hỏi mẫu cho mỗi chủ đề để giúp bạn đạt được từng mục đích riêng biệt của bản thân.

Đọc thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Cho Nhà Tuyển Dụng Trong Phỏng Vấn

Những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh

Câu hỏi về công ty

Đặt câu hỏi về công ty thể hiện sự háo hức của bạn để hiểu sứ mệnh, giá trị và tầm nhìn tổng thể của công ty. Nó cũng giúp bạn đánh giá liệu công ty có phù hợp với các mục tiêu và giá trị nghề nghiệp của bạn hay không. Dưới đây là những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh với chủ đề về công ty:

 • Can you tell me more about the company’s core values and how they influence the company culture?
 • What are the primary goals and long-term vision of the company?
 • How does the company support employee growth and career development?
 • Can you share some recent achievements or milestones that the company has accomplished?
 • How does the company foster teamwork and collaboration among its employees?
 • What sets this company apart from its competitors in the industry?
 • How does the company handle challenges and promote innovation?
 • Can you describe the typical career path for someone in this organization?
 • How does the company contribute to the community or social causes?
 • What is the company’s approach to maintaining a healthy work-life balance for its employees?

Đọc thêm: Cách Trả Lời Câu Hỏi Phỏng Vấn “Tại Sao Bạn Lại Chọn Công Ty Chúng Tôi?”

Câu hỏi về vai trò, vị trí công việc

 • What are the key responsibilities and day-to-day tasks associated with this position?
 • How does this role contribute to the overall success of the company?
 • Can you describe the ideal candidate you are looking for in this role?
 • What are the performance expectations for this position within the first three to six months?
 • How does the company support employees in acquiring new skills relevant to this role?
 • Are there opportunities for cross-functional collaboration in this position?
 • Can you share some examples of projects or tasks that this role will be involved in?
 • What is the typical career progression for someone starting in this role?
 • How does the company recognize and reward outstanding performance in this position?
 • How does this role align with the company’s overall objectives and strategies?

Câu hỏi về văn hóa nhóm và công ty

 • How would you describe the team dynamics within the department I’ll be working in?
 • What are some common team-building activities or events the company organizes?
 • How does the company promote diversity and inclusivity in the workplace?
 • Can you share an example of a successful team project that highlights the company’s collaborative culture?
 • How does the company handle conflicts or disagreements among team members?
 • What steps does the company take to ensure open communication and transparency within the organization?
 • How would you describe the management style of the team leader or supervisor?
 • Are there opportunities for employees to provide feedback and suggestions for improvement?
 • How does the company celebrate individual and team achievements?
 • Can you provide insights into the company’s approach to employee well-being and mental health support?

Cơ hội tăng trưởng và phát triển

Hỏi về các cơ hội phát triển trong công ty sẽ thể hiện cam kết lâu dài của bạn đối với sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Nó cũng cho thấy rằng bạn đang tìm kiếm một công ty đầu tư vào nhân viên của mình. Dưới đây là những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh về chủ đề là cơ hội phát triển tại công ty:

 • What professional development programs or training opportunities does the company offer?
 • How does the company support employees in setting and achieving their career goals?
 • Are there opportunities for mentorship or coaching within the organization?
 • Can you share success stories of employees who have grown within the company?
 • Does the company encourage employees to attend industry conferences or workshops?
 • How does the company leverage feedback and performance evaluations for employee development?
 • Are there opportunities to participate in cross-functional projects to broaden skill sets?
 • What resources does the company provide for continuous learning and self-improvement?
 • How does the company encourage a culture of curiosity and learning among its employees?
 • Can you elaborate on the company’s tuition reimbursement or education assistance programs?

Câu hỏi về kỳ vọng hiệu suất

 • How will my performance be measured, and what are the key performance indicators for this role?
 • What support and resources are available to help me meet or exceed performance expectations?
 • Can you provide feedback on the strengths and areas of improvement for the team or department?
 • How often are performance evaluations conducted, and what is the feedback process like?
 • What are some of the most significant achievements the previous employee in this role accomplished?
 • How does the company handle situations where performance goals are not met?
 • Are there opportunities for ongoing training to improve skills relevant to this role?
 • Can you share examples of how the company recognizes and rewards exceptional performance?
 • How does the company foster a culture of continuous improvement and innovation?
 • What are the potential growth opportunities within the company based on performance?

Thắc mắc về công việc remote (nếu có)

 • How does the company ensure effective communication and collaboration for remote teams?
 • Can you describe the tools and technologies the company uses to facilitate remote work?
 • What measures are in place to support the work-life balance of remote employees?
 • How does the company maintain a strong sense of camaraderie among remote team members?
 • Can you share success stories of employees who have excelled in remote work arrangements?
 • How does the company address potential challenges that may arise in a remote work setup?
 • Are there opportunities for remote employees to visit the office periodically?
 • How does the company foster a sense of belonging and inclusion for remote team members?
 • What steps does the company take to ensure that remote employees have access to resources and support?
 • How does the company promote work flexibility for employees, whether remote or in-office?

Câu hỏi cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Tìm hiểu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhấn mạnh rằng bạn đánh giá cao việc duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân:

 • How does the company promote work-life balance among its employees?
 • Are there flexible working hours or options for remote work to support work-life balance?
 • Can you provide examples of company initiatives that prioritize employee well-being?
 • How does the company handle workloads during busy periods to avoid employee burnout?
 • Are there opportunities for employees to take advantage of paid time off and vacations?
 • How does the company accommodate personal commitments or emergencies that may arise?
 • Can you share success stories of employees who have successfully balanced work and personal life?
 • What steps does the company take to reduce stress and create a healthy work environment?
 • How does the company ensure that overtime or extended hours are balanced with time off?
 • What resources are available to employees for managing stress and maintaining mental well-being?

Câu hỏi về sự đa dạng và hòa nhập

Việc hỏi các sáng kiến về đa dạng và hòa nhập thể hiện sự đánh giá cao của bạn đối với một nơi làm việc đa dạng và nhấn mạnh cam kết của bạn trong việc đóng góp vào một môi trường làm việc hòa nhập:

 • How does the company foster a diverse and inclusive work environment?
 • What efforts does the company take to ensure equal opportunities for all employees?
 • Can you share examples of company initiatives that celebrate diversity and cultural differences?
 • How does the company address and prevent any instances of discrimination or bias in the workplace?
 • Are there employee resource groups or affinity networks that support diversity initiatives?
 • How does the company encourage diverse perspectives and ideas in decision-making processes?
 • Can you provide insights into the company’s commitment to gender equality and pay equity?
 • What steps does the company take to accommodate employees with disabilities or special needs?
 • How does the company promote an inclusive culture that values individual contributions?
 • What measures does the company have in place to ensure a safe and respectful work environment for all employees?

Thắc mắc về các dự án và kế hoạch tương lai của công ty

 • Can you provide more information about any exciting projects the company is currently working on?
 • How does the company approach innovation and staying ahead of industry trends?
 • Can you share insights into the company’s long-term growth and expansion plans?
 • What are some recent achievements or milestones the company is proud of?
 • How does the company encourage employees to contribute their ideas and suggestions for improvement?
 • Can you elaborate on any upcoming initiatives or developments that the company is planning?
 • How does the company prioritize sustainability and corporate social responsibility in its projects?
 • What steps does the company take to ensure that its projects align with customer needs and expectations?
 • Can you provide examples of how the company adapts to changes in the market or industry?
 • How does the company seek feedback from employees to improve its projects and operations?

Câu hỏi về các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng

 • What is the timeline for the hiring process, and when can I expect to hear back from you?
 • Are there any additional rounds of interviews or assessments I should prepare for?
 • What documents or references should I have ready for the next stage of the process?
 • Can you share insights into what the company values most in the final hiring decision?
 • How does the company communicate the final decision to candidates after the interview process?
 • Are there opportunities for follow-up questions or clarifications after the interview?
 • What steps should I take if I have further questions or information to provide?
 • Can you provide tips or suggestions for preparing for the next stage of the process?
 • How does the company ensure fair and unbiased hiring decisions throughout the process?
 • Can you share feedback from previous candidates that may be relevant for my preparation?

Câu hỏi về lương và phúc lợi

Cuối cùng những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh thuộc chủ đề về lương và phúc lợi sẽ giúp bạn có thể nắm được tình hình chung về vấn đề nhạy cảm này:

 • What is the salary range for this position, and is there room for negotiation?
 • Can you provide insights into the company’s compensation philosophy and pay structure?
 • Are there performance-based incentives or bonuses associated with this role?
 • What benefits and perks does the company offer to its employees?
 • Can you share information about the company’s health insurance and retirement plans?
 • How does the company support employees in maintaining a healthy work-life balance through benefits?
 • Are there opportunities for professional development and training funded by the company?
 • What is the company’s approach to rewarding exceptional performance in terms of compensation?
 • Can you provide details about any employee stock options or profit-sharing programs?
 • How does the company ensure pay equity and fairness among employees in similar roles?

Kết luận

Vậy là Glints đã cùng bạn tìm hiểu những câu hỏi nên hỏi nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh. Đặt những câu hỏi phù hợp trong buổi phỏng vấn là cơ hội vô giá để tạo ấn tượng mạnh với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Nó không chỉ thể hiện sự nhiệt tình của bạn đối với vị trí mà còn cho phép bạn thu thập thông tin quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt về con đường sự nghiệp trong tương lai của mình.

Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề tương tự, hãy ghé qua Blog của Glints thường xuyên để cập nhật thêm nhiều nội dung bổ ích khác nhé!

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 1 / 5. Lượt đánh giá: 1

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Tác Giả

[jetpack-related-posts]

Có thể bạn cũng thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại Glints
Nền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

X